کافه لبخند (مشگین شهر)

مشگین شهر - سه راه ...

اردبیل

کافه دیدار (اردبیل)

مشکین شهر - خیابان دکتر ...

اردبیل