شیرینی کلمپه سرای مریم (کرمان)

کرمان - خیابان شهید مصطفی ...

كرمان

شیرینی سرای خلیلی (کرمان)

کرمان - ولیعصر - چهارراه ...

كرمان

قنادی برنس (کرمان)

کرمان - بلوار جمهوری - ...

كرمان

شیرینی حاج خانم (کرمان)

کرمان - بلوار رضوان 6 ...

كرمان