شیرینی سنتی یزد (یزد)

یزد - خیابان امام

یزد

سوغات یزد و شیرینی یزدی ممتاز خلیفه (یزد)

یزد - سلمان فارسی

یزد

کافه میوز (یزد)

صفائیه - بلوار دانشگاه - ...

یزد

کافه دمی بار (یزد)

یزد - صفاییه - میدان ...

یزد