بستنی سال سال (اصفهان) بستنی سال سال (اصفهان) بستنی سال سال (اصفهان)

بستنی سال سال (اصفهان)

اصفهان | شیرینی و سوغات

درباره بستنی سال سال (اصفهان) :

دارای چربی کمتر نسبت به بستنی های دیگر 

دارای سلف سرویس 

تاپینگ هایی شامل میوه های فصل 

دارایی فضایی صمیمی

دیدگاه ها