سفره خانه کندر سفره خانه کندر سفره خانه کندر سفره خانه کندر سفره خانه کندر سفره خانه کندر

سفره خانه کندر

کرج | رستوران ها

درباره سفره خانه کندر :

این ملک با سه جواز کسب میباشد. یک جواز از پزندگان برای رستوران میباشد

یک جواز هم از اتحادیه چایخانه داران برای دیزی و قلیان غیره ...و یک جواز هم از میراث فرهنگی و موسیقی زنده

هم برای اجاره و هم برای شراکت 

شرایط اجاره۶۰۰ میلیون پول پیش و هیجده میلیون کرایه و قابل تبدیل هم هست

با کلیه امکانات و آشپزخانه خیلی مجهز

دیدگاه ها